Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Zorg Actie Team (ZAT)

Home > Begeleiding en zorg > Zorg Actie Team (ZAT)

Begeleider Onderwijs en Zorg

De begeleider Onderwijs en Zorg werkt aan de hand van onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsvragen van docenten. De inzet bestaat uit directe begeleiding van leerlingen (coaching, hulp bij plannen en organiseren, toepassen van leer strategieën en voortgangsbesprekingen) en ondersteuning van docenten en mentoren (collegiale consultatie, lesobservatie, klassenmanagement en deelname aan casusbesprekingen).

Schoolmaatschappelijk werk

Als jongere kun je verschillende situaties tegenkomen waar je geen raad mee weet. Het Alfrink College biedt schoolmaatschappelijk werk, een deskundige vorm van hulpverlening in de school.

Via de mentor en de zorgcoördinator kan er een afspraak met de schoolmaatschappelijk werker gemaakt worden voor de leerling. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt na een eerste kennismaking of er sprake is van een kortdurend hulpverleningstraject op school of dat er in overleg externe hulp ingeschakeld moet worden. Ook kunnen ouders zelf bellen voor advies over hun zoon of dochter.

De schoolmaatschappelijk werker kan dan meedenken en adviseren met betrekking tot de hulpvraag van de ouders.

Zorg Actie Team (ZAT)

Iedere school voor het voortgezet onderwijs heeft naast een interne commissie leerlingenzorg ook een Zorg Actie Team. Deelnemers van het ZAT zijn de schoolzorgcoördinator, de school maatschappelijk werker (SMW),  een medewerker Jeugd en Gezin (JGH), de sociaal verpleegkundige van de Jeugd Gezondheidsdienst (JGZ)  en de leerplichtambtenaar (ALPZ). Op verzoek neemt ook de schoolagent deel aan het overleg van het ZAT. Het ZAT komt tweewekelijks  bij elkaar en behandelt hulpvragen over leerlingen die door de interne zorgcommissie op school niet (meer) beantwoord kunnen worden of waar de school een gerichte ondersteuning bij vraagt. Het ZAT kan maatregelen treffen op schoolniveau of zo nodig verwijzen naar gespecialiseerde (jeugd) hulpverlening, de Time Out voorziening, Doorstart of naar een andere vorm van onderwijs. Als het wenselijk is om een leerling bij het ZAT aan te melden, wordt de ouder(s)/verzorger(s) om toestemming gevraagd. Ook voor het door verwijzen naar externe hulpverleningsorganisaties is de toestemming van ouders nodig.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en de ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot het einde van de puberteit. Ze geven advies over de gezondheid, leefstijl en opvoeding.

Gezondheidsonderzoek

In klas 2 heeft de jeugdverpleegkundige met elke leerling een persoonlijk gesprek op school. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de tieners gemeten en gewogen. Als  blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Zorg voor de leerling

Iedere leerling kan een afspraak maken met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige om te praten over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt. Zoals ruzie thuis, met vrienden of met een leerkracht, gepest worden of zich erg eenzaam voelen. Ook met vragen over menstruatie, veilig vrijen, alcohol of drugs kunnen leerlingen terecht bij de JGZ.
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim. Persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming van de leerling met anderen besproken.

Gezonde leefstijl – de JGZ in klas 4

In de vierde klas krijgen de leerlingen een persoonlijke vragenlijst voorgelegd over hoe zij in hun vel zitten. De vragen gaan bijvoorbeeld over beweging, voeding en gezond gewicht, roken, alcohol en drugs, gamen en social media, weerbaarheid en pesten, depressie en schoolverzuim. Door de jongeren bij deze onderwerpen stil te laten staan, worden zij gestimuleerd om na te denken over de keuzes die zij zelf maken. De jongeren kunnen over hun vragen of zorgen met de jeugdverpleegkundige in gesprek gaan. In deze persoonlijke gesprekken biedt de verpleegkundige ondersteuning en advies over hun gezondheid.

De gegevens uit het onderzoek worden anoniem en in algemene zin gebruikt om de school te informeren over de gezondheidssituatie van de leerlingen. Op basis hiervan kunnen bepaalde thema's meer aandacht krijgen in de vorm van voorlichtingsactiviteiten op school. Ouders of mentoren kunnen ook zelf een vraag naar een bepaalde voorlichting neerleggen bij de JGZ.

Heeft u vragen, of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? U kunt altijd bij de Jeugdgezondheidszorg terecht.
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West www.jgzzhw.nl
Telefoon: 088 - 054 99 99  (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur) en e-mail: info@jgzzhw.nl 

Verwijsindex Haaglanden

Alle Zoetermeerse scholen zijn aangesloten op de Verwijsindex Haaglanden. Dit is een systeem waarin scholen, hulpverleners en begeleiders kinderen en jongeren kunnen signaleren over wie zij zich zorgen maken. De Verwijsindex zorgt voor een vroegtijdige signalering van problemen en een goede samenwerking tussen de hulpverlenende partijen. De school zal uw kind opnemen in de Verwijsindex als er sprake is van zorgen die verder reiken dan de schoolzorg. Alleen algemene gegevens van uw kind, zoals naam en geboortedatum zijn opgenomen in het systeem. Als ouder, verzorger of voogd wordt u geïnformeerd wanneer er een signaal wordt afgegeven. Pas bij een tweede signaal over uw kind, door een andere instelling, weten de begeleiders dit van elkaar. Vanaf dat moment kunnen ze contact met elkaar opnemen om te overleggen hoe ze uw kind het beste kunnen helpen en daarmee voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan.
Meer informatie kunt u vinden op: www.verwijsindexhaaglanden.nl.
Jongeren die langdurig geschorst en/of verwijderd worden van school, worden aangemeld bij het Zoetermeers Zorgnetwerk (ZZoN) waar overleg plaatsvindt tussen hulpverlenende instanties, gemeente en onderwijs. Het doel van dit overleg is om deze jongeren passende zorg te bieden. Als ouder, verzorger of voogd wordt u geïnformeerd wanneer uw kind bij het ZZoN wordt aangemeld.