Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

MR

Home > Onze school > Organisatie > MR

De inspraak van de medewerkers van de school, de ouders en leerlingen is wettelijk geregeld. Vertegenwoordigers van deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad. In het reglement van de MR zijn de rechten van de drie geledingen precies omschreven.

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar en heeft 12 leden, bestaande uit 6 personeelsleden (personeelsgeleding), 3 leerlingen en 3 ouders (samen de leerling/oudergeleding). Alle leden worden gekozen uit hun midden, en nemen voor 3 jaar zitting in de raad.

De oudergeleding bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw I.J. Visser visser-gortworst@hetnet.nl
De heer M. Privé famprive@casema.nl
De heer R. de Haan rory.dehaan@tta-international.com

De oudergeleding wil eraan bijdragen dat de professionaliteit van het Alfrink College verder wordt uitgebouwd zodat onze kinderen de voor hen best mogelijke voorbereiding voor hun verdere toekomst krijgen. Hieronder staan de uitgangspunten waaraan de oudergeleding van de MR de plannen en voorstellen van de school toetsen.

Onze kinderen zijn gebaat bij een school:

  • die goed onderwijs op een hoog niveau geeft;
  • waar de docenten vakbekwaam en gemotiveerd zijn;
  • waar de mentoren de kinderen begeleiden en inspireren;
  • waar een veilige en stimulerende leeromgeving is zodat de leerlingen hun talenten goed kunnen ontwikkelen;
  • waar persoonlijke aandacht voor de leerlingen en de docenten hoog in het vaandel staat;
  • waar respect is voor elkaar;
  • waar leerlingen met een achterstand worden geholpen in een goed ontwikkelde en professionele zorgstructuur en;
  • die financieel solide is en hier transparant over communiceert.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar: iedere belangstellende (ouder, leerling, personeelslid) is welkom. Toehoorders hebben geen spreekrecht en sommige agendapunten kunnen in besloten kring worden behandeld, bijvoorbeeld als het over personen gaat.
In verband met de toegang tot het gebouw is het wel nodig dat u zich tevoren aanmeldt bij de voorzitter van de MR, dhr. F. Hickendorff.hic@alfrink.nl

De oudergeleding houdt de ouders via AC-tueel op de hoogte van onderwerpen die in de MR-vergadering aan de orde komen of zijn gekomen.