Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Toezicht en klachten

Home > Onze school > Organisatie > Toezicht en klachten

Klachtenregeling

Zoals het recht op medezeggenschap wettelijk is vastgelegd, heeft ook het klachtenrecht op scholen voor voortgezet onderwijs een wettelijke basis. Op deze basis is ook de klachtenregeling van het Alfrink gebaseerd. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in eerste instantie door goed overleg tussen de betrokkenen worden opgelost. Indien dit niet lukt, dan is natuurlijk overleg met de schoolleiding mogelijk. Pas wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is een beroep op de klachtenregeling mogelijk. De klachtenregeling is beschikbaar voor inzage via het secretariaat van de school.
Daarnaast is het Alfrink College aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van het katholiek onderwijs.

Vertrouwenspersoon

Ook heeft de school een vertrouwenspersoon aangesteld: mevrouw H. de Groot van Wijk. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 070-3861451.

Privacy

Het Alfrink kent een privacyreglement. Wij nemen de gegevens die ouders of verzorgers aan de school verstrekken op in de schooladministratie en gebruiken deze uitsluitend bij de begeleiding van leerlingen, wat toegestaan is op grond van het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geanonimiseerde statistische gegevens van onze leerlingen en medewerkers worden opgenomen in de Onderwijsmonitor van de Gemeente Zoetermeer.

Inspectie van het onderwijs

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs. Ouders en leerlingen met vragen of opmerkingen over het onderwijs kunnen zich wenden tot de Inspectie van het onderwijs (info@owinsp.nl of 088-669 60 60).
Bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en psychisch of lichamelijk geweld kan men zich wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900-111311).

Kwaliteitszorg

Met behulp van gegevens uit o.a. enquêtes onder ouders en leerlingen werkt het Alfrink voortdurend aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. Via een brief worden ouders uitgenodigd vanuit huis deel te nemen aan een digitale enquête. Leerlingen gaan in bepaalde uren naar het computerlokaal en/of de mediatheek om daar de enquête in te vullen. Uiteraard worden zowel ouders als leerlingen op de hoogte gehouden van de resultaten en de acties die op grond daarvan worden ondernomen.
Speciale aandacht vragen wij hier voor Vensters voor verantwoording. Dit is een digitaal instrument dat bereikbaar is via de site van de school. Via dit venster krijgt u inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van de school. Zo kunt u bijvoorbeeld kennis nemen van ons schoolplan of ons zorgplan. U kunt ook lezen hoe de school haar scholingsbudgetten inzet of hoe de schoolkosten zijn samengesteld. Elk jaar wordt het venster vernieuwd.