Alfrink College Zoetermeer

School voor havo, vwo en tvwo

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer 079 - 3306666

Oudervereniging

Home > Ouders > Oudervereniging

Het  Alfrink College heeft een actieve vereniging van ouders van leerlingen. Deze oudervereniging zet zich in voor een omgeving waarin alle groepen binnen het Alfrink College, in het bijzonder de ouders en leerlingen, met plezier en ontspannen kunnen werken. Zo levert de oudervereniging hand- en spandiensten bij diverse schoolactiviteiten, organiseert thema-avonden, draagt bij aan het fotojaarboek van de examenkandidaten en verzorgt de AC-tueel. Verder geeft de oudervereniging docenten een attentie in geval van speciale omstandigheden en onderhoudt zij een sociaal fonds, waarop ouders via de directie een beroep kunnen doen als zij de speciale activiteiten niet kunnen betalen.
De bijdrage voor de oudervereniging bedraagt: €  17,- voor het eerste kind; €  10,- voor elk tweede kind of meer.

De leden en het bestuur

Iedere ouder wordt lid op het moment dat zijn of haar kind leerling wordt van het Alfrink College. Een ouder die geen lid wenst te zijn, dient dat vóór 1 september van het betreffende verenigingsjaar schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van de oudervereniging. De statuten bepalen dat het bestuur bestaat uit minstens vijf en hoogstens dertien leden. De bestuursleden kiezen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaar. Daarna is een lid opnieuw benoembaar.

Inkomsten en uitgaven.

De voornaamste bron van inkomsten is de contributie van de leden. Het bestuur besteedt haar financiële middelen conform de bepalingen in de statuten. De oudervereniging draagt bij in de kosten van: voorzieningen op school, thema-avonden, schoolfeesten en de schoolkrant van de leerlingen. Ook stort zij gelimiteerde bedragen in een sociaal fonds.

Het bestuur

Het huishoudelijke reglement bepaalt de benoeming van bestuursleden, de taken en de werkwijze van het bestuur alsook de besluitvorming door het bestuur. De statuten staan toe dat afgevaardigden van het schoolbestuur van de Kardinaal Alfrink Stichting, van de schoolleiding (de rector of de conrectoren), van de medezeggenschapsraad, van de leerlingenraad en voorts adviseurs worden uitgenodigd de vergaderingen van de vereniging bij te wonen. De afgevaardigden informeren het bestuur over aangelegenheden van de school en zij worden door het bestuur geïnformeerd over zijn initiatieven. Het bestuur verantwoordt zijn beleid over een afgelopen verenigingsjaar in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het bestuur brengt daarvoor een jaarverslag uit. Iedere ouder mag die vergadering bijwonen; per leerling mag slechts een stem uitgebracht worden ter goed- of afkeuring van het beleid.

Ouders in de oudervereniging of op school

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ouders van leerlingen. De ouders vervullen een belangrijke rol. Velen nemen zitting in de medezeggenschapsraad of klankbordgroepen. Klankbordgroepen evalueren de leerstof en informeren docenten over hun bevindingen. Docenten doen daar hun voordeel mee. Ook treden ouders op als begeleiders bij schoolevenementen.

oudervereniging@alfrink.nl